Văn bản biểu mẫu

{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
Số ký hiệu Trích yếu Loại văn bản Lĩnh vực Đơn vị ban hành Ngày ban hành
{{item.KyHieu}} {{item.TrichYeu}} {{item.TenLoaiVB}} {{item.TenLinhVuc != null ? item.TenLinhVuc : '...' }} {{item.DonViYeuCau}} {{item.NgayDenOrGui | date:'dd/MM/yyyy'}}

Contact